Karnet adaptacyjny

200/PLN jednorazowo
 •  
 • 10 godzin dla dziecka i jego rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych,
 • karnety godzinowe należy wykorzystać maksymalnie w ciągu 30 dni poprzedzających dzień, w którym dziecko zacznie uczęszczać do Klubu na stałe (cel adaptacyjny),
 • rodzice wybierają dni i godziny pobytu dziecka w Klubie po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Żłobka
 • Opłatę za karnet godzinowy należy uiścić najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w Klubie. Opłata obowiązuje niezależnie od nieobecności dziecka w placówce w zaplanowanym okresie adaptacyjnym.

Opłata wpisowa

200/PLN jednorazowo
 • zagwarantowanie dziecku miejsca w Żłobku,
 • wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne
 • warunkiem zwolnienia z w/w opłaty przy podpisywaniu umowy na kolejny rok kalendarzowy jest zachowanie ciągłości umowy
 • Opłatę wpisową należy uiścić w dniu podpisania umowy.

Opłata dodatkowa

35/PLN/godzina
 •  
 • opłata za pobyt dziecka po godzinie 16:30